Frimærke årbogen 1970-71 side 72-77.

 

Årets fund

 

Af Ib Eichner-Larsen.

Årets fund blev ubetinget den unge århusianske frimærkehandler, stud oecon. Torben Hjørne's opdagelse af et hidtil ukendt islandsk skillingsbrev, som havde siddet velbevaret i en familiesamling gennem flere generationer -- og ganske upåagtet. Fundet af et skillingsbrev er i sig selv sensationelt. Hidtil havde man kun kendskab til 19 sådanne breve i hele verden. Nu dukkede dette op som det 20. - et brev i en meget fin kvalitet, med velbevarede frimærker. Og med en annullering, som hæver dette skillingsbrev op over de hidtil kendte.
Torben Hjørne, som kom på sporet af skillingsbrevet fortæller:
»Under et besøg i København kom jeg en eftermiddag i snak med en af min mors veninder. Samtalen løb over i filatelien og til min overraskelse fik jeg omtalt og beskrevet et brev med islandske skillingsmærker. Netop Island/Grønland-breve, kort og stempler har siden skoletiden været og er stadig min store lidenskab, eftersom dette område tillige med FN fremdeles også som frimærkesamler er mit speciale.
Kender man sjældenheden af et sådant brev, så tænker man på den berømte knappenål i høstakken – om ­end det var smukt anbragt på hæderspladsen i en ajourført ­Islands samling. Ejerinden til hvis oldefar brevet var adresseret var ubekendt med dets uhyre sjældenhed – bortset fra Afas vurdering af 2x2 ski!lingsmærker og vel noget forbløffet over min begejstring.
Brevet kom til Danmark før 2.verdenskrig fra Island. Selve samlingen blev påbegyndt med hjælp fra faderen, der selv havde samlet i sin ungdom.
Det er som sagt adresseret til ejerindens oldefar Jon Gudmundssen. født 1807 - død 1875 (blot 5 måneder efter brevets modtagelse). Jon Gudmundssen er på Island en mand af navn og i 1960 udgav Einar Laxness, Nobelpristagerens søn, hans biografi. Jon Gudmundssen var sagfører, altingsmand og redaktør af Islands første avis, Pj6d6lfur som han selv startede. I en årrække var han sysselmand på sydlandet og boede da på Kirkjubæjarklaustur syd for Vatnajökul. Sammen med Jón Sigurdsson, se Afa 63-8, 350-2, var han den ivrigste og mest aktive forkæmper for Islands selvstændighed.
Brevet er skrevet 3.januar 1875, men har måttet vente til posten kom forbi på sin månedlige tur den 15. januar. Det er skrevet på gården Oddi, hvorfra det måtte bringes til postopsamlingsgården Völlur et par timers ridt derfra. Derfra har det taget den ridende post 5 dage at befordre det til Reykjavik, hvor det er ankomststemplet 20.januar. Völlur ligger et godt stykke sydvest for Hekla, ca. 150 km fra Reykjavik. Om sommeren red man gerne 50-60 km om dagen, men i vinterens mulm og mørke nok kun det halve. Det er da kun lyst en 2-3 timer daglig, og vejene var kun ridestier, der kunne være meget vanskelige at finde.
Når man pludselig ser et sådant gammelt islandsk skillingsbrev, tør man næsten ikke tro sine egne øjne, så Torben Hjørne forelagde det for grosserer Svend Grønlund i hans egenskab af filatelistisk ekspert for at få en prøvningsattest. Grønlund knyttede over for Berlingske Tidende følgende kommentar til fundet af skillingsbrevet:
- Der kendes som nævnt til dato i alt 20 islandske skillingsbreve. Jeg har fortegnelse med fotos af samtlige breve med notater om brevenes fremkomst, og om hvem der pr. dato er de forhåbentlig lykkelige ejere af disse store sjældenheder.
Af disse 20 kendte breve stammer syv breve fra Han Halds samling, som i sin tid blev testamenteret Post museet i Reykjavik. Disse 7 breve er godt gemt, men til gengæld godt opbevarede og sikrede for fremtiden. Der er således kun 13 breve, som befinder sig på private hænder og i private samlinger. De 20 breves postale biografi fordeler sig således: 10 breve sendt fra Island til adresse på Island. 7 breve sendt fra Island til adresse i København, og 3 breve sendt fra Island direkte til adresse udlandet.
Det af hr. Torben Hjørne omtalte brev fortjener lidt nærmere omtale, da det er ret enestående i sin art. Det er det eneste kendte normale brev, hvor mærkerne er annulleret med blækkryds trods det, at der ved siden af mærkerne er afgangsstempel Völlur. På alle øvrige kendte skillingsbreve er afgangsstemplet også anvendt til annullering af mærkerne.
Karakteristisk for de blæk annullerede mærker, der her er tale om er, at det diagonale blækkryds dækker nøjagtig selve mærkebilledet, men går ingen steder ud over mærkernes hvide yderrand. I Postmuseet i Reykjavik findes en »Pengeanvisnings Kvittering« med et toskillings mærke blæk annulleret på nøjagtig samme måde, og af ”løse” mærker har jeg set flere annulleret på denne måde.
Jeg fristes derfor til at stille den hypotese, at der i skillings tiden 1873 til 1875 har været en forordning eller bestemmelse om, at toskillingsmærkerne til det daglige forbrug skulle »forud annulleres« med blækkryds, som således kan være en forklaring på, at ovennævnte brev på forsiden både er blæk- og stempel annulleret.

En parallel hertil kender vi fra de to første finske mærker 5 og 10 Kopek 1856, hvor en væsentlig del er »for­ud annulleret« med blækkryds, og grunden til denne metode har været, at gøre mærket usalgbart og for at forhindre, at mærket kom uannulleret adressaten i hænde og således kunne bruges en gang til som porto.
Når en samler på denne måde pludselig får at vide, at han har en guldklump i sin samling, melder sig ganske naturligt det spørgsmål: Har jeg nu også råd til at beholde det? Hvis samlingen ikke ligefrem er oppe i guldmedalje-klassen, er det vel tvivlsomt. Den pågældende ejer af skillingsbrevet besluttede sig da også til at afhænde det, vel vidende, at man skulle have kontakt med internationale filatelistkredse, hvis man skulle gøre sig håb om at finde en køber, som var villig til at betale prisen for et sådant klenodie.
Skillingsbrevet blev herefter udbudt på Skandias internationale frimærkeauktion, 3. del af forårs auktionen, i KB-Hallen den 21. maj, hvor det i kataloget var opført til en vurderingspris af 65.000 kroner. Højeste bud blev 49.000 kroner, og køberen var den svensk-tyske baron Jakob von Uexkull med bopæl henholdsvis i Skanør og Hamborg. Han indskrev ved denne lejlighed sit navn i dansk filatelis historie, idet han med sit bud på 49.000
kroner betalte den hidtil højeste pris for et filatelistisk objekt handlet på en frimærkeauktion i Danmark.
Pejsesalen var fyldt, da auktionarius, frimærkehandler Jørgen Junior, ved 11-tiden udbød lot nr. 191, skillingsbrevet, hvis nettoværdi oprindelig var anslået til 50.000
kroner, siden forhøjet til 65.000 kroner. Der var på forhånd afgivet et skriftligt bud på 37.000 kroner, hvilket må siges at være en nydelig sum at åbne med for et Islands skillingsbrev, eftersom de to sidste på en auktion Stanley Gibbons for et par år siden indbragte henholdsvis £1.200 og £1.700.
Efterhånden som buddene herefter faldt - de steg med 1.000 kroner ad gangen - blev stemningen i auktionslokalet mere og mere fortættet. Det var jo trods alt ikke pebernødder, der blev handlet om. De enkelte bud markeredes stilfærdigt ved oprækning af et nummer, og de mere passive tilskuere til den spændende dyst var efterhånden ved at vride halsen af led for at følge med hvorfra det sidste bud nu kom. Som en feltherre dirigerede Jørgen Junior slaget fra
sit ophøjede stade med auktionshammeren som marskalstav. Baron von Uexkull tog efterhånden teten, men blev fulgt godt på vej af en dansk liebhaver. Ved 48.000 kroner sprang han fra, og brevet - det eneste kendt islandske skillingsbrev med blækannullering - kom i baronens eje. efter at det havde siddet gemt og upåagtet i en familiesamling i mange, mange år.
Også de øvrige priser på auktionen var tilfredsstillende og den samlede omsætning i hammerslag var på 270.000 kroner. 
Og så hører det næsten med i denne beretning, at der ikke var gået en uge efter den vellykkede auktion, før der fra Reykjavik kom melding om, at man dér havde fundet skillingsbrev nr. 21. i et dødsbo. Det er dateret 13. juli 1873, er poststemplet i Hjardarholt den 23. juli og ankomststemplet i Reykjavik den 25.juli 1873. Adressaten er storkøbmanden V. Fischer i Reykjavik, der anmodes om at fæste brevskriverens søn.