Frimærke årbogen 1976-77 side 128-136.

 

NYE OPLYSNINGER OM GRØNLANDS 1. LUFTPOST

 

Af Ib Eichner-Larsen.

Brudstykkevis har vi gennem årene fået enkeltheder om det lille - helt specielle - indslag i Grønlands filateli, som blev skabt af den tyske flyver Ernst Udet i forbindelse med hans deltagelse i landsmanden, dr. Arnold Francks filmekspedition til Vestgrønland i begyndelsen af 30 'erne. Nogle af den grønlandske filatelis dyreste objekter blev skabt ved denne lejlighed ­nemlig de af den amerikanske grafiker og forfatter Rockwell Kent skabte frimærker - i gåseøjne.
Hér skal jeg
søge at give en samlet fremstilling vedrørende fremkomsten af disse mærker, som i følge sagens natur kun findes i et meget begrænset antal. Hvor mange skal jeg vende tilbage til, men dog røbe, at det tyder på, at der er lavet 75 stk. på Grønland og 200 stk. efter Rockwell Kents hjemkomst til USA.
Hidtil har disse mærker været anset for at være "halv­officielle" frimærker, men efter de nyeste fund, gjort i Kongelige Grønlandske Handels arkiver holder dette ikke stik. De danske postmyndigheder tog allerede dengang afstand fra mærkerne. Det har Århus-filatelisten Torben Hjørne fastslået fornylig.
Film eller camouflage
Men først baggrunden for, at der overhovedet blev arrangeret disse flyvninger med post i Vestgrønland. Under ledelse af dr. Franck og videnskabsmændene dr. Fritz Löwe og dr. Ernst Sorge afgik i foråret 1932 en ekspedition pil. 42 medlemmer fra Hamborg ombord i
SIS "Borodino" med Umanak i Vestgrønland som mål. De to videnskabsmænd havde de fornødne erfaringer fra en tidligere ekspedition under ledelse af den tyske professor Alfred Wegener. Det 3. Riges interesse for Grønland var stor i de år. Interessant er det i denne forbindelse også at notere sig, at der blandt ekspeditionens deltagere var to piloter, Ernst Udet og Franz Schriek, samt to radio operatører. Piloterne havde tre fly med - en Klemm 25 w, en BFW 23 W (BFW = Bayrische Flugzeug Werke Messer­schmitt) og en Gypsy Moth.
Dr. Franck var en berømt filminstruktør med flere kendte bjergfilm bag sig. Formålet med operationen var da også at optage en film. "SOS Isbjerg" kom den til at hedde. Man kan dog ikke frigøre sig fra tanken om, at ekspeditionen også har haft visse strategiske formål, men lad det ligge. Ernst Udet var i hvert fald en af den første verdenskrigs mest berømte flyvere. Han havde 63 sejre bag sig i 1918, og i 2o 'erne imponerede han selv amerikanerne ved sine præstationer under kunstflyvninger. Han var bl. a. i stand til med en krog, monteret på vingespidsen at samle et lommetørklæde op fra jorden - en speciel evne, han siden udnyttede i forbindelse med sin grønlandske luftpost. Luftakrobaten blev siden en af spidserne i Hitlers Luftwaffe - han havde under den l. verdenskrig gjort tjeneste i samme eskadrille som Hermann Göring, men et modsætningsforhold til folk i partiet, fik ham til den 17. november 1941 at begå selvmord.
Mødet med Kent
I Umanak etableredes en basislejr, og de to piloter startede med nogle rekognosceringsflyvninger for at lokalisere isflager, der kunne benyttes til filmoptage1serne. Dette førte til, at 16 af filmholdets mænd den 26. juni tog nordpå og slog lejr på Ubekendt Ejland, nær udstedet Igdlorssuit, hvor der var mulighed for, at de to hydroplaner - de to tyskbyggede fly - kunne lande. Her traf ekspeditionens medlemmer Rockwell Kent, som netop havde fejret sin 50 års fødselsdag på udstedet, hvor han havde boet i nogle måneder. Udet og Schriek forblev på Ubekendt Ejland. De andre, under dr. Franeks ledelse, trængte videre nordpå i motorbåde gennem Karratfjorden til Nugatsiaq og videre til Nuliarfiq i Ringfjorden på jagt efter de for filmhandlingen nødvendige store isflager.
I Nuliarfiq filmede de i tre uger, alt imens Ringgletcheren kælvede og fyldte fjorden med isbjerge, så motorbådene ikke kunne komme frem med mad til filmholdet. Til sidst formede de ved hjælp af sokker ordet "Hunger" i sneen foran deres telt - et signal til piloterne, der kom hver dag som led i filmoptagelserne, men ikke havde mulighed for at lande. på denne måde fik ekspeditionen undsætning gennem nedkastede fødevarer fra lejren i Igdlorssuit.
Pick up - post
Udet fløj i denne periode regelmæssigt med sit Klemm­plan såvel til filmholdet som til basis lejren i Umanak, og droppede foruden fødevarer også postsække ved hjælp af små faldskærme. I sin bog "Mein Flieger­leben" beskriver han, hvorledes han fik post med tilbage fra ekspeditions medlemmerne:
"Postsækkene blev hængt op på et reb, udspændt mellem to høje stænger. Vi samlede dem op i et dyk og droppede samtidig vor post".
Dr. Franck har siden beskrevet teknikken nærmere. Stængerne var lavet af to sammenbundne skistave. Rebet imellem dem var 5 meter og midt på hang postsækken, forsynet med en løkke af stift reb. Den fiskede Udet med et lille anker, han sænkede ned fra maskinen, når han passerede med en fart af 150 miles i timen.
Kun en luftakrobat som Udet kunne præstere dette kunststykke, siger dr. Franck. En gang viklede rebet sig ind i højderoret, og Udet måtte lande mellem isbjergene. I sidste øjeblik lykkedes det ham at få maskinen på vingerne igen. Vinden havde i mellemtiden presset isen sammen, og i start øjeblikket var isen så tæt på, at den ene vinge strejfede et af isbjergene.
Udet bragte posten til Igdlorssuit, enkelte gange til Umanak, hvorfra den pr. skib blev bragt til København. Oplysninger om, at han skulle have fløjet posten til Godhavn (ja, endog til København) er ikke autentiske. Brevene var oftest frankeret med danske frimærker, men - og her kommer Rockwell Kent ­mærkerne ind - tillige med et l0 øresmærke, der fremtrådte som værende Grønlands l. luftpost. Motivet var en brevdue over isfjelde. Ideen blev fostret en aften, Udet og Kent var i løftet stemning.
Grønland-oplaget
Mærket var fremstillet af Rockwell Kent på primitiv vis, som træsnit i et stykke amerikansk ahorn-træ. Legenden om, at det skulle være lavet ved hjælp af en lommekniv holder ikke stik. Kent var en kendt grafiker, og når han havde medbragt specielt træ til formålet, må han formodes også at have haft det rette værktøj. Det har han da også senere bekræftet.
Mærkerne er meget uens i trykket. Han lavede efter egne oplysninger op imod 75 i Igdlorssuit styk for styk, idet han smurte rødbrun farve på klicheen, lagde et stykke papir over og slog på det med en hammer. Sanabria Luftpostkatalogs oplagstal, 15O, er således for højt. Provenuet fra salget af disse mærker skulle gå til et forsamlingshus for den lokale befolkning. Det gav ikke de store summer, men huset kom da op at stå takket være Kents og grønlændernes egen indsats, I parentes bemærket noteres disse mærker i dag til 2. 000 dollars pr. stk.! Et brev, hvor mærket er annulleret med "Kolonien/Umanak/8. juli 1932" i 3 linier, blev i 1965 udbudt til DM 6. 000.
USA - op l a g e t
Rockwell Kent tog træsnit-blokken med tilbage til USA, hvor han lod trykke yderligere 200 stk. hos Pynson Printers i New York. I 1947 skriver Kent i et brev, at han stadig har 167 af disse mærker, mens 33 er givet til venner og samlere. Forskellen på de to udgaver er, at New Yorker-udgaven er trykt på tyndere ensartet papir, i mere jævnt tryk på grund af bedre teknik. Farven er jævn, og skyggerne i isbjerget i baggrunden fremtræder som tydelige ubrudte linier. Grønland-udgaven er trykt på forhåndenværende papir, farven klatter, og skyggelinierne fremtræder som prikker.
I følge dr. Franck blev "frimærkerne" ikke anerkendt som porto. Det havde man heller ikke ventet. Derfor blev brevene frankeret op med danske frimærker, men "bestyreren i Igdlorssuit ville ikke stemple de danske frimærker på en sådan måde, at også luftpostmærket blev dækket af stemplet" skriver dr. Franck i kataloget til frimærkeudstillingen "Luposta" i Berlin 1971. Noget lignende må være sket i Umanak, og herpå reagerer myndighederne i København. Det sker i form af en notits under J. nr. 896/33 til kolonibestyreren i Umanak.
Den lyder:
Protest
"Bestyreren har forsynet et større Antal Brevkort med Koloniens officielle Stempel. Dette kan ikke tillades og ikke fremtidig finde Sted”. På notitsen har bestyreren i Umanak - han hed H V Jørgensen - skrevet:
"Det var Flyveren Udet, der havde arrangeret dette under Franck Ekspeditionens Ophold her - Jeg har sagt, at man ikke må forsyne saadanne Postforsendelser med Koloniens Stempel" (dateret 27.8.34).
Notitsen var affødt af et brev fra Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet af 6. januar 1934, stilet til Grønlands Styrelse. Heri hedder det:
"Under henvisning til den ærede Styrelses Skrivelse af 18. f. M. angående Påklæbning af en Vignet mærket "Grønlandske Luftpost" paa Breve til Dr. H. Vogler­Greppin, Basel, skal man meddele, at man ikke kan tillade Anvendelsen af de omhandlede Vignetter, idet det i henhold til de internationale Regler er forbudt at anvende ikke-postale Mærker, der kan forveksles med de af Postvæsenet fremstillede Mærker, ligesom man ikke kan tillade, at ordet "Luftpost" anvendes for Omraader, hvor der faktisk ikke findes nogen Luftpost­forbindelse. Dr. Vogler-Greppin bedes sat i Kundskab om foranstaaende. Sagens Akter tilbagesendes hermed".
Dermed turde det til fulde være godtgjort, at katalogbetegnelsen "semi-postale mærker" ikke har dækning i virkeligheden.

Litteraturhenvisning:
"Die Postgeschichte der Arktis" von Hans Egon Vesper "Mein Fliegerleben" von Ernst Udet
Sanabria Air Post Catalogue
Luposta, udstillingskatalog Berlin 1971 Ice Cap News, Vol. 19 No. l 1974