Berlingske Tidende, 20.marts 1976

 

Pakke Porto mærkerne

 

Philakronik af Torben Hjørne

Det var navnkundige professor Birck, som under sine forelæsninger i nationaløkonomi ved Københavns Universitet belærte sine studenter om, at der var tre former for løgn, nemlig: l. løgn, 2. forbandet løgn og 3. statistik!

Replikken dukkede op i erindringen, da jeg arbejdede med de gamle grønlandske pakkeportomærker, som nu er så estimeret, at de endog er værd at gøre til genstand for forfalskninger! At de er nået så højt på filateliens rangstige, skyldes ikke mindst Karlo Lindskogs grundlæggende, systematiske studier i 50erne.
Som talmæssigt grundlag har man hidtil opereret med en statistik, udgivet af KGH under 2. verdenskrig. Nye studier af ikke mindst l øres værdien tyder på, at denne ikke behøver at være korrekt. Den tjente sit postale formål fra 1905 og indtil portoforhøjelsen i 1930. Restoplaget blev meldt udsolgt fra KHG i 1934.
I nævnte statistik anføres et samlet salg på 66.525 mærker, alle trykt hos H. H. Thiele og leveret i følgende oplag: 1905: 10.000, 1915: 10.000, 1919: 10.900, 1924: 11.875 og 1926: 23.750. Tidligere offentliggjorte oplagstal og udgivelsesår i specialkataloger synes delvis baseret på skøn.
I statistikken anføres det årlige antal solgte mærker i Grønland (dokumenteret gennem årlige indberetninger), mens de tilsvarende salgstal fra KGH i København først findes fra 1917 (I årlige regnskaber for salg af portomærker.). Antallet af solgte mærker før 1917 er sammenfattet i et tal, som dækker den 12-årige periode 1905-1916. Opstillingen ser således ud:

Salgs år. Grønland KGH Kbh.
1905-09 542 ?
1910-12 377 ?
1913-14 169 ?
1915-16 148 ?
totalt 1.236 7.836
1917 29 2.924
1918 235 5.997
   

Det fremgår heraf, at salget hos KGH i 1917 og 1918 var større end det samlede salg i de foregående 12 år. Det er i sig selv uforståeligt. Hvorfor skulle Grønland have haft et jævnt salg på gennemsnitlig op mod 100 mærker pr. år, mens KGH skulle have solgt ca. 700 pr. år før 1917 og ca. 3.000 pr. år efter 1917?
Salgsudviklingen synes først at blive forståelig, hvis man medtager et sandsynligt, men hidtil ukendt oplag eks. udgivet I 1909.
A1tså er spørgsmålet: Kendte KGH alle udsendte oplag, da det i 1945 offentliggjorde sin statistik i ”Beretninger vedr. Grønlands styrelse”? Det vender vi tilbage til i næste uge.
På jagten efter det formentlig glemte oplag af l Øre/Grønland Pakkeporto har jeg prøvet at lave en grafisk opstilling - en analyse af l Ørens oplag, sammenholdt med lagerbeholdninger og salgstal. Her bliver salgsudviklingen først forståelig, når man medtager et hidtil ukendt oplag på 15.000 mærker.

På kurven angiver den stiplede linie det af KGH skønnede salgsforløb (og kendte oplag) før 1917. Den fuldt optrukne, tynde linie op til 1917, hvis man medregner et ekstra oplag på 15.000. Den fuldt optrukne, fede linie efter 1917,viser det dokumenterede salgsforløb op til 1934. Lagerbeholdningerne kan aflæses som afstanden mellem salgskurven og den trappeformede oplagskurve. Til sammenligning er gennem den tynde, rette linie vist udviklingen i antallet af udvekslede pakker.
Der kan på basis af KGH-statistikken fra 1945 (efter tallene fra årsskiftet 1916/17) opstilles følgende status efter princippet: Leverede mærker minus solgte mærker er lig restbeholdningen pr. 1916/17: Beholdningen (20.000 minus 9.072) lig 10.928, hvoraf 9,201var hos KGH i København. Resten, 1.727, må være den i Grønland fordelte beholdning. Vi ved, at Grønland i 1905 fik 2,300 mærker. og 1.236 blev solgt i perioden frem til 1917. For at få en slutbeholdning på 1.727 skulle der være opsendt yderligere 663, mod at der kun blev opsendt 425 i perioden 1917-31. Resultatet må blive en begrundet mistanke om, at oplaget af 1 øre tk. 12 er undervurderet! Formodningen om et ukendt ekstra oplag kan muligvis bekræftes filatelistisk. En filatelist i Ballerup Arne Nielsen, har henledt min opmærksomhed på en ejendommelig takning og en pladefejl som kan blive nøglen til løsningen.
Samtlige undersøgte ark har i 4. mærkesøjle en vandret takning, der måler ca. 11,7 mod 12,2 normalt. Et af disse 4. søjle-mærker har en mindre pladefejl i rammen ud for højre l tal forneden. Spørgsmålet er nu: Findes denne pladefejl med en normal takning 12.2. Takningsfejlen findes ikke på 5 og 10 øre i 1905 udgaven. Altså er 1 øren takket efter de to andre værdier -­ eller der er udgivet et ekstra oplag af 1 øren tk. 12 efter 1905!
Jeg hører gerne fra samlere, der har l øre pakkeporto tk. 12 og med pladefejl i mærke nr. 24 i arket. Skriv, gerne med en fotokopi til: Torben Hjørne, box 2047, 8240 Risskov.

Berlingske Tidende, 19.juni 1976

To dokumenter giver beviser

Philakronik af Torben Hjørne

Der er nyt i ”oplagsagen” vedrørende Grønland Pakkepost 1 øre/takket 12. To vigtige dokumenter er fundet, nemlig to fakturaer fra 1905 og 1910, begge fra bogtrykker H. H. Thiele. I min Philakronik den 20. marts i år påviste jeg. at KGH øjensynlig ikke havde kendskab til alle oplag af dette mærke. De to dokumenter bekræfter dette.
Udgangspunktet for de hidtil kendte oplagstal var den af Grønlands Styrelse i 1915 udsendte statistik. Den gav basis for den antagelse, at der for 1 Øre, 5 Øre og 10 øre pakkeporto/tk. 12 var udsendt et 1. oplag i juli 1905 og for 5 og 1O ørens vedkommende et andet oplag i juni 1910. Som belyst i min tidligere philakronik tyder alt på. at der også er kommet et
2. oplag af 1 øren.

 
Udregnede tal
Ifølge litteraturen skulle de samlede oplag af 5 øren/tk. 12 være 5.000 stk. af 10 Øren 10.000 stk. Jfr. de nu tilvejebragte fakturaer skal disse tal rettes til 15.000 og 25.000 stk.
Undersøgelserne har vist, at man i den nævnte statistik blot har anført udregnede tal ud fra de af KGH dengang kendte oplag. Af tabellen fremgik, at der i perioden 1905-16 var beregnet anvendt 92 5 øres pakkeporto ved KGH i København og 859 ved kolonierne i Grønland. Tallet 92 måtte til uvægerlig vække mistanke, og det viste sig, at en optælling af de kendte adressebreve med 5 øres frankering stærkt nærmer sig de 92, selvom optællingen kun gjalt afstemplinger fra perioden 1909-12 ind. KGH hed Administrationen for Kolonierne i Grønland. I dette åremål - ikke som tidligere antaget i 1908-11. Med det nu kendte oplag, leveret af Thiele 13. juni 1910, skal tallene rettes til 10.092 fra København og fremdeles 859 fra Grønland.
Tilsvarende skal - på samme basis - tallene for 10 øren (hhv. 2.421 fra KGH 1.578 fra Grønland) rettes til 17.421 fra KGH og fremdeles 1.578 fra Grønland.
1 Øren
Hvad endelig 1 øre Pakke­porto/tk. 12 synes oplysningerne om, at der også for denne værdis vedkommende skulle være tale om et glemt oplag bekræftet. Den i philakronikken den 4. april omtalte og afbildede variant, som G. Lundegaard Nielsen, Ringsted, har fundet frem til, er faktisk nøglen til mysteriet. Jeg gentager opfordringen til samlerne om at skrive til mig, hvis de har dette mærke. Adressen er postboks 2047, 8240 Risskov.
Litteraturhenvisning: Beretning vedr. Grønlands Styrelse - Statistiske Oplysninger, København 1942­-46. Som særtryk: Grønlands Postvæsen Nr. 1, 1945 (afsnit 13).
Love af 27. maj 1906 (nr. 108) og 8. juni 1912 med ikrafttrædelse 1. okt. 1912.