DFT  2005, 3

 

Lup på pakkeportomærker - officielt optakkede 1918

 

Af Torben Hjørne 

De grønlandske pakkeportomærker udgivet i 1910 og 1915 uden takning på arkenes rand var direkte upopulære.
Samlerne dengang brød sig meget lidt om de utakkede rande. (Se Torben Hjørne: Grønlands posthistorie, bind 3, side 65). Og dette førte til, at der den 8. februar 1918 blev sendt 1050 ark retur til Thieles Trykkeri med en særlig anmodning "som De bedes forsøge at perforere i kanten."

Man kunne stille sig selv det spørgsmål, om der var en årsag til den særligt store samler interesse op imod 1918?
Ja - da pakkeportomærkerne udkom i 1905 kunne de slet ikke købes af samlere! Tilsyneladende åbnes salg til samlere først i 1915.
Årlige "Regnskab over Portomærker" er bevaret fra 1916. Regnskabstallene fra årene 1918,1919,1920,1921 og 1922 gør det muligt at følge salget af 1915oplaget, som jo netop blev udgivet med ark randen utakket og senere optakket i 1918.
Hver værdi 1, 2, 15 og 20 øre blev trykt i 10.000 stk. (eller 400 ark). 1 og 2 øres værdierne blev udsolgt 1919, mens 15 og 20 øres værdierne først blev udsolgt i 1922! Det overrasker ikke, at hverken 1 eller 2 øre med optakket rand indtil nu er dukket op på et adressekort!
Regnskabstallene gør det også muligt at følge salget af 5 og 10 øres mærket takket 12,15 udgivet i 1910 og restbeholdningen eftertakket 11,35 i 1918 5 øre bliver udsolgt samme år (1918), mens 10 øren bliver udsolgt i 1919. Begge værdier er kendt på adressekort. .
Nyt oplag af de to værdier bliver bestilt i 1918.
"Regnskab over Portomærker" anfører, hvilke posthuse i Grønland, der har bestilt pakkeportomærker!
Pakkeportomærker udsendt til salg på andre posthuse skulle noteres specielt i regnskabet. På den anden side udgår mærkerne fra lager, mens betaling på den anden side endnu ikke er modtaget.
1918 regnskabet anfører: udsendt til Christianshaab: 50 stk. 5 øre og 100 stk. 10 øre.
1919 regnskabet anfører: udsendt til Christianshaab: 100 stk. 1 øre og til Julianehaab: 200 stk af hver værdi.
1920 regnskabet anfører: udsendt til Christianshaab: 50 stk. 15 øre og 100 stk. 20 øre.
Hverken 1921 eller 1922 blev der leveret pakkeportomærker til salg på grønlandske posthuse.
Særlige grønlandske forhold påvirker leveringerne. Således blev der i 1905 udsendt et større antal af de nye pakkeportomærker. Til nogle posthuse i så stort et antal, at det dækkede behovet helt frem til 1930erne. Det bør tilføjes, at Grønland først får flyforbindelse i 1940erne, mens der åbnedes telegrafforbindelse i 1925. Ud fra regnskaberne alene kan det umuligt fastslås, om de udleverede pakkeportomærker netop var optakkede! Men sandsynligheden derfor øges, såfremt der findes optakkede afstemplet på samme posthus! En søgning efter pakkeportomærker med grønlandske stedstempler udgivet i
perioden, både i auktionskataloger fra 1960ern og frem og i nogle større grønlandssamlinger gav følgende resultat.
 Fig. side 102
Bestilling af optakning
og af nyt oplag af pakkeportomærker8. februar 1918.
1 og 2 øre l-oplag 1915:         ukendte
1 og 2 øre II-oplag 1919:       1 øre Christianshaab og Julianehaab, 2 øre Julianehaab og Godthaab.
5 øre II-oplag 1910:takning 12. 5 øre er kendt stemplet med en række forskellige grønlandske stempler, mens optakkede er ukendte.
10 øre II-oplag 1910:             10 øres optakket er kendt med Christianshaab stempel.
5 og 10 øre l-oplag 1918: karton papir. 5 øre er kendt stemplet Julianehaab. 10 øren Julianehaab og Godthaab.
15 og 20 øre: l-oplag 1915:    15 øre kendes med Christianshaab og Godthaab. 20 øre kun med Christianshaab
Fig. side 103
5 øre med utakket rand, position
16 og 10 øre med optakket rand position 1 fra 1910-oplaget. 15 og 20 øre fra 1915­oplaget med en side optakket - alle med steds tempel: Christianshaab. På nogle optakkede pakkeportomærker ses hele takningshuller, på andre er takkerne ligesom klippede!
Omtale af nye pakkeportomærker i NFT fra 1905.
Konklusion
1918 tilgår der tilsyneladende Christianshaab 2 ark utakkede 5 øre 1910 og 4 ark optakkede 10 øre 1918.
1919 får Christianshaab 4 ark 1 øre II-oplag.
Julianehaab får 8 ark af hver 1 og 2 øre II-oplag 1919, 5 og 10 øre l-oplag karton papir 1918, mens der ikke foreligger oplysninger om 8 ark af 15 og 20 øre.
1920 får Christianshaab 2 ark 15 øre l-oplag 1918 og 4 ark 20 øre l-oplag 1918, begge optak­kede.

Resten af oplaget blev solgt ved det grønlandske posthus i København.
Fig. side 104
Regnskabet for 1918 angiver beholdningen for hver vær­di pr. 12. november 1917.
Regnskabet fra
1922 angiver tilsvarende beholdningen pr. 25. januar 1922.
Regnskaberne for årene 1919-21 er gengivet i Grønlands posthistorie, bind 1, side 92-93 og bind 3 side 68.
Notat
om hvilke antal skulle leveres til posthusene 1905, omtrent 25% af oplaget
”Grønlandske PakkePorto-Mærker.
Direktionen for den kgl. grønlandske Handel, som ved sine Skibe besørger Postforbindelsen mellem Danmark og Kolonierne i Grønland, har i Aar udstedt Pakke-Porto­ Mærker til Værdi 1, 5 og 10 Øre *). Disse Mærker benyttes til at angive Portoen for Pakker, der indleveres direkte til" Handelen "s Kontor i København for Viderebesørgelse til Grønland (1 Øre pr. Pd. j Minimum 10 Øre), medens Pakker, der fremsendes til Kontoret gennem - Postvæsenet som hidtil besørges videre uden Særbetaling. Mærkerne, der er tegnede af Gerhardt Heilman, bærer i Midten den grønlandske Handels Vaaben foroven Indskriften PakkePorto og forneden Angivelse af Værdien.” Mærkerne er ikke Genstand for almindeligt Salg, men paaklæbes Pakkerne af Kontorpersonalet samtidig med Portoens Erlæggelse. Breve besørges indtil videre som hidtil uden Betaling, naar de indleveres paa Direktionens Kontor. Georg Neerborg.
*) Farverne er: l Øre olivengrøn, 5 Øre brunrød, 10 øre matblaa.”
Fig. side 105
Klip fra adressekort med 2 øre II oplag 1919, 5 øre I oplag 1918 0g 15øre optakket rand fra 1918. ­Som altid påført portobeløb i blyant, her bag 2 øre "12+ 10". Datering 1919/1922 Klip fra grønlandsk sparemærkebog, ofte stemplet med Ava­ne stempel, men her stemplet Kolonien Christianshaab. Sam­men med optakket 20 øre fra l-oplag 1915 ses 20 øre fra II-­oplag 1926